Solicitude de cita previa
Solicitude de cita previa
Cargando
Cargando...
Aviso Legal Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, L. O. 3/2018, de 5 do decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposición de aplicación.
A lexitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público e/ou a protección de intereses vitais e/ou a execución dun contrato.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, diríxirase ao correo [ dpd.vigo@vigo.org ]
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
1. Elección de trámite e oficina
2. Día e hora da cita
3. Datos persoais
4. Cita previa
Seleccione a oficina na que vai solicitar a cita e o trámite que realizará.
Se vostede xa concertou unha cita previa con anterioridade, pode
comprobar, modificar ou anular a reserva
.

  • Enviar xustificante por SMS
  • Acepto o aviso de privacidade
  • (*) Información obrigatoria.
  • Por motivos de seguridade, escriba o texto que aparece na imaxe *
  • Introduzca el texto
    Ao demostrar que é unha persoa real, podemos evitar que robots, ou spanbots poidan rexistrarse para usar contas de correo electrónico ou enviar correo lixo (spam).